12.2.11

Νόμος 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Πρόκειται για τον κώδικα νόμων για την την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ότι πιο πρόσφατο υπάρχει δηλαδή που κωδικοποιεί και ομαδοποιεί τα θέματα αυτά.

Ο κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Για το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Επίσης δίνει συνοπτικά τα:
  • Προσόντα τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 11),
  • Προσόντα ιατρού εργασίας : (άρθ. 16)
  • To Χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας : (άρθ. 21),
  • Tην επίβλεψη και ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες κλπ.  
Περισσότερα παρακάτω:
Τελος με το νόμο καταργείται ουσιαστικά ο όρος «υγιεινή» που χρησιμοποιήθηκε ευρέως  σε προηγούμενες  διατάξεις και αντικαθίσταται  με τον όρο «υγεία». Ήδη, από το έτος 1992 στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώθηκε η έκφραση «προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων» σε αντικατάσταση της φράσης «προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων». Ακολούθησαν οι Ευρωπαϊκές
Οδηγίες που χρησιμοποιούν την ορολογία αυτή, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί και στην ελληνική νομοθεσία.

Με τον νόμο Ν. 3850/2010 πλέον καταργήθηκαν ο Ν.1568/85, το ΠΔ 17/96, κ.λ.π. όπως προκύπτει και από την Αιτιολογική Έκθεση:  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν.3850/2010

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!