18.9.07

4η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ενεργειακή Απόδοση (Amsterdam Forum)

(όσοι βαριούνται να διαβάσουν για την ενεργειακή απόδοση, μπορούν απλά να δούν τις φωτο από το αμστερνταμ)

Πρόσφατα έλαβαν χώρα οι εργασίες της 4ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού φόρουμ για την Ενεργειακή Απόδοση στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Το Φόρουμ διοργανώνεται από την Γενική Δ/νση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ στις εργασίες του συμμετέχουν αντιπρόσωποι από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ), αλλά και αντιπρόσωποι από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιχειρήσεις και άλλους Οργανισμούς που σχετίζονται με τους τομείς των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Απόδοσης (Eurochambers, EnR, EURIMA, CECED, ETSO, EuroAce κ.α).

Στόχοι του Φόρουμ είναι η προώθηση της Ενεργειακής Πολιτικής της ΕΕ, της αειφόρου ανάπτυξης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, η παροχή συμβουλών στους τομείς των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Απόδοσης, η παρακολούθηση της εξέλιξης των παραπάνω τομέων και η επίλυση πιθανών δυσλειτουργιών καθώς και η δημιουργία συνεκτικών δράσεων ΑΠΕ/Ενεργειακής Απόδοσης τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση ενέργειας.

Τις εργασίες του Φόρουμ απασχόλησαν επιγραμματικά τα ακόλουθα: το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣΔΕΑ), η Διεθνής Συνεργασία για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και η Ενεργειακή Απόδοση στον τομέα του Φωτισμού.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (2007-2012) έχει ήδη υιοθετηθεί (19 Οκτωβρίου 2006) κατά την Φινλανδική προεδρία και συνεπώς κάπως νωρίτερα από τα υπόλοιπα μέτρα του Ενεργειακού Πακέτου «Barroso» (10।1.2007) το οποίο προτάθηκε και υιοθετήθηκε κατά την Γερμανική προεδρία. Το Σχέδιο Δράσης, με την υλοποίησή του, θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 και θα προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες τις ενεργειακά αποδοτικότερες υποδομές παγκοσμίως, ειδικότερα στους τομείς των μεταφορών και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί είναι: στις κατοικίες και εμπορικά κτίρια (τριτογενής τομέας) με δυναμικό μείωσης που εκτιμάται από 27% έως 30%, στην μεταποιητική βιομηχανία με δυνατότητες εξοικονόμησης περίπου 25%, και στον τομέα των μεταφορών με δυνατότητες μείωσης που εκτιμώνται στο 26%.

Η υλοποίηση του στόχου της μείωσης κατά 20% θα επιτρέψει τον περιορισμό τόσο των επιπτώσεων στις κλιματικές αλλαγές όσο και της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. Το σχέδιο δράσης θα συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στην ανάπτυξη των εξαγωγών νέων τεχνολογιών και στη βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης στην απασχόληση.


Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣΔΕΑ)

Βάσει της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ (για την «ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες») τα ΕΣΔΕΑ θα πρέπει να υποβληθούν από τα κράτη μέλη έως τις 30।06.2007, συμπεριλαμβάνοντας αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων μέτρων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του ενδεικτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας δηλ. 9% σε περίοδο εννέα ετών από την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας. Κι ακόμη, ρεαλιστικό και συνεπή με τον τελικό στόχο, ενδιάμεσο ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας για την πρώτη τριετία εφαρμογής της οδηγίας (2007-2010) καθώς και επισκόπηση της στρατηγικής σχετικά με την επίτευξη του ενδιάμεσου και των γενικών στόχων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη, με τα ΕΣΔΕΑ, πρέπει να μεριμνήσουν ώστε ο δημόσιος τομέας να επιτελεί υποδειγματικό ρόλο στα θέματα ενεργειακής απόδοσης και να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών για να παρέχουν οι φορείς της αγοράς περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές στους τελικούς πελάτες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση.


Δυστυχώς, όπως προέκυψε από τη συνάντηση, κανένα από τα κράτη δεν θα είναι έτοιμο να υποβάλλει το πρώτο ΕΣΔΕΑ, μέχρι 30.6.2007, όπως προβλέπει το άρθρο 14 παρ. 2 της οδηγίας.
Η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα Υπόδειγμα Σχεδίου ενδεικτικού χαρακτήρα στο οποίο σημείο τριβής αποτελεί η «εναρμονισμένη» μεθοδολογία υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας। Κάποια από τα κράτη αναμένουν την ανακοίνωση της ως άνω επίσημης μεθοδολογίας, ενώ κάποια άλλα έχουν ήδη καθιερωμένη μεθοδολογία χρησιμοποιώντας τεχνικές είτε από τη βάση προς την κορυφή (bottom up) και από την κορυφή προς τη βάση (top down). Με πιθανή την απουσία συμφωνημένης κοινής μεθοδολογίας, τα πρώτα ΕΣΔΕΑ δεν θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών. Τελικά, αναφορικά με τη μεθοδολογία και το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός κοινά αποδεκτού «template» κυριάρχησε η ιδέα, το τελευταίο να μην διατηρεί έναν απόλυτο χαρακτήρα αλλά να παρέχει ευελιξία στις χώρες με απώτερο στόχο να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.


Επιπλέον, μια μεθοδολογία παρακολούθησης των ΕΣΔΕΑ είναι απαραίτητη, όπως επίσης κι ένα πλαίσιο αξιολόγησής τους, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι ευέλικτο για να καλύπτει και να εξομαλύνει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα Κ-Μ.
Εξάλλου, σε αρκετές Χώρες υπάρχει φιλοδοξία για μεγαλύτερη εξοικονόμηση από τον ενδεικτικό στόχο του 9%, ενώ άλλες θεωρούν ότι πρέπει να τεθούν πιο μακροχρόνιοι στόχοι στα ΕΣΔΕΑ, έτσι ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος αλλά και η σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου, που θα επιτρέψουν στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν έγκαιρα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει αναθέσει την προετοιμασία του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣΔΕΑ) στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Ειδική αναφορά έγινε στις προσπάθειες της ΕΕ για Διεθνής Συνεργασία στην Ενεργειακή Απόδοση της οποίας η σημασία επιβεβαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, παρά τη διάχυτη εντύπωση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα είναι για μια φορά ακόμη μικρότερα από το κόστος της αναγκαίας προσπάθειας.

Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά με παρουσιάσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και Εταιρεία Philips) στην Ενεργειακή Απόδοση στον τομέα του φωτισμού. Τα θέματα αυτά θα τα παρουσιάσω σε ένα ξεχωριστό ποστ διότι έχουν ειδικό ενδιαφέρον.


Καταλήγουμε με μια σημαντική διαπίστωση, ένα μήνυμα που πρέπει να ενστερνιστούμε όλοι πριν είναι πολύ αργά: περισσότερο επιθυμητή μορφή ενέργειας δεν είναι η φτηνή, η ανταγωνιστική, η βιώσιμη ή ανανεώσιμη. Περισσότερο επιθυμητή μορφή ενέργειας είναι εκείνη που δεν παράγεται καν, εκείνη που εξοικονομείται.

Εμπρός λοιπόν για την μακράν πιο αποδοτική, περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη μορφή ενέργειας. Την ενέργεια που δεν παράγεται, απλά εξοικονομείται.
Που κοστίζει φτηνά και αποδίδει πολλαπλάσια και ποικιλότροπα। Που απαιτεί όμως να αλλάξουμε παγιωμένες καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας.


Η 5η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Forum για την Ενεργειακή Απόδοση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2007.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της E. Ενωσης στον ενεργειακό τομέα (ελληνικά)

Ενας πρακτικός οδηγός για τις ενέργειες/πρακτικές που μπορεί να ακολουθήσει ένας απλός καταναλωτής ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια (και χρήμα) σε καθημερινό και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (ελληνικά)

[Πέτρος Τζεφέρης, Χρήστος Συριόπουλος]

4 σχόλια:

KitsosMitsos είπε...

Κάτι άσχετο αλλά σχετικό: όμορφη η Ολλανδία, μαγευτικό το Άμστερνταμ. Έζησα εκεί έξι μήνες.
Οι εφαρμογές αυτών που συζητούνται σε φόρουμ σαν και αυτά, πάντως, είναι μακριά από την εφαρμογή τους εδώ. Δυστυχώς.
Και μια ερώτηση: όσον αφορά στο σπίτι μου (διαμέρισμα-ρετιρέ με βεράντα άνω των 100 τμ), μπορεί να γίνει κάτι που να αποδίδει ενεργειακά ως ήπια μορφή; Υπάρχει τέτοιο προηγούμενο;

[οικολογούντες] είπε...

Θα πρότεινα να μπει πέργκολα στη μεγάλη βεράντα και πανω από αυτή ειδικά φωτοβολταϊκά πανέλα για στέγη.
Μάλιστα στην 72η ΔΕΘ είχε και μια πατέντα με ανοιγόμενη πέργκολα, σε περίπτωση που δεν θελεις να ειναι σταθερή.. ώστε να έχεις περισσότερο φως.
Τα 100 τετραγωνικά είναι μια καλή περίπτωση αρκεί να μην θελεις να βγάλεις λεφτα απο αυτήν..
απλά να μειώσεις την οικιακή κατανάλωση..

lucy of wild flowers είπε...

Υπέροχο το Άμστερνταμ, το έζησα για λίγες μόνο ώρες, ανάμεσα σε 2 πτήσεις.
Η Ολλανδία είναι καταπράσινη, έχει λύσει σχεδόν όλα τα προβλήματα περιβάλλοντος και ενέργειας, (αιολική) και θα έπρεπε να είναι πρότυπο για χώρες σαν εμάς.
Πρότυπο, είπα, ε;
Μμμ...
Εμείς κοιτάμε ακόμα κατά Ασία μεριά...
:-((

KitsosMitsos είπε...

Δε σκεφτόμουν για καθαρό κέρδος, απλώς να συνεισφέρω κάτι στο περιβάλλον. Ίδωμεν. Θα το ψάξω περαιτέρω. Ευχαριστώ πάντως.

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!