12.4.11

Φυσικοί Πόροι και ...Καλλικράτης

Με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) επήλθε σημαντική αναδιάρθρωση στη διοικητική δομή της χώρας, η οποία από την 1η Ιανουαρίου 2011 διαρθρώνεται σε 325 δήμους, με αρμοδιότητες σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των κατοίκων τους, 13 περιφέρειες, με αρμοδιότητες αναπτυξιακού, κυρίως, χαρακτήρα και 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες ασκούν κρατικές αρμοδιότητες σε αποκεντρωμένο- τοπικό επίπεδο.

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης επιχειρείται επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης, αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν διοικητικές πράξεις. Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης η οποία καταργείται μεταφέρονται είτε στον αιρετό Περιφερειάρχη είτε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ειδικότερα οι σχετικές αρμοδιότητες, μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010, που αφορούν τη διαχείριση των φυσικών πόρων και όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε πρόγραμμα συνεργασίας του ΕΚΔΔ και του Υπ. Εσ. Απ. και Ηλ. Διακυβέρνησης με τίτλο "Οι νέες Προοπτικές στο θεσμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης", παρουσιάζονται παρακάτω.

1) ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

2) ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ

3)  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΣΧΕΣΗ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4) "ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ"
5) OΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α.Δ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλέπω σε έναν ευπρεπή διάλογο χωρίς κακόβουλα και υβριστικά σχόλια που προσβάλλουν την αισθητική μας αλλά κι εκείνη της ελληνικής γλώσσας. Εντούτοις, όλα τα σχόλια δημοσιεύονται!